ÅPENHETSLOVEN

Fra 01.07.2022 trer «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» i kraft.

BRN Best Retail Norge AS er en bedrift som er omfattet av denne loven, og vi vil jobbe kontinuerlig for å følge denne.

Bedriftens samfunnsansvar

BRN Best Retail Norge AS (986 139 397), heretter kalt BRN, er bevist på sitt sosiale ansvar. Vår målsetting er å kombinere sunn forretningsdrift med tydelig ansvar for samfunn og miljø. BRN driver butikker som selger tekstiler til voksne og barn, samt utstyr til barn. Vi kjøper produkter av leverandører og partnere for videresalg til sluttforbruker i Norge.

Vår målsetting er å bidra til å påvirke arbeidet for menneskerettigheter og vern av miljø både innad i vår virksomhet og ovenfor våre forretningsforbindelser.

BRN erkjenner at vår forretningspraksis kan ha mulig negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi har følgende prinsipp for å påvirke dette:

Vi har etablert følgende retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

BRN skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Dvs gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi sette inn tiltak, sette krav og i ytterste konsekvens forsøke å stoppe aktiviteten i sin helhet

Vi bygger våre aktsomhetsvurderinger rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Ansvarlig innkjøpspraksis. Vi skal tilpasse vår innkjøpspraksis slik at vi styrker våre leverandører mulighet til å levere på kravene vi stiller til å sikre gode forhold til mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med de leverandører som viser vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i bransjen.

Krav til leverandørene. BRN forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet for å etterleve våre retningslinjer.

  • Tvangsarbeid/slavearbeid. ( ILO konvensjon nr. 29 og 105). Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne skal ikke måtte avkreves depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal fritt kunne avslutte arbeidsforhold med rimelig oppsigelsestid.
  • Fagorganisering og kollektive forhandlinger. ( ILO konvensjon nr. 87,98,135 og 154). Arbeiderne skal ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger. Fagforeningsrepresentanter skal heller ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.
  • Barnearbeid. ( FNs konvensjon om barns rettigheter. (ILO konvensjon nr. 138,182 og 79, og ILO anbefaling nr. 146). Minstealder av arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med nasjonal minstealder for ansettelse, eller minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres helse, sikkerhet eller moral. Det skal utarbeides handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med dette. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legge stil rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.
  • Helse, Miljø og sikkerhet. (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr 164). Arbeiderne skal ha et sikkert og sunt arbeidsmiljø, og det skal aktivt arbeides for å sikre dette. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som er et resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen. Arbeideren skal ha opplæring i helse og sikkerhet. Arbeiderne skal også ha tilgang til sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Dersom det er relevant skal arbeiderne også ha tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat. Dersom arbeidsgiver tilbyr losji, skal arbeiderne også der ha tilgang til sanitetsfasiliteter og rent drikkevann, samt at det generelt skal være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert.
  • Miljø. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes. Man skal hele tiden jobbe for å redusere miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Det skal gjennomføres aktive tiltak for å minimere utslipp av klimagasser og annen lokal forurensning. Man skal også jobbe aktivt for å begrense bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og lignende farlige stoffer, for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.
  • Korrupsjon. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt.
  • Dyrevelferd. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og reguleringer skal overholdes. Man skal iverksette tiltak for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyr og arbeidsdyrs velferd.. Materialer som stammer fra dyr skal være fra dyr som er behandlet humant og i henhold til dyrevernslover og anbefalinger.

Våre leverandører og partnere på oppfordring fra BRN kunne dokumentere at de selv og eventuelle underleverandører arbeider for å etterleve retningslinjene våre. Dersom leverandørene, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve BRNs retningslinjer, kan heving av kontrakt forekomme.

Oppfølging av retningslinjer. Styre i BRN har ansvaret for at retningslinjene følges opp. Administrasjonen, i samarbeid med innkjøperne, har ansvaret for at retningslinjene er kjent hos nye og eksisterende leverandører.

Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte oss på brn.namsos@outlook.com